برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (752)

فصل دوم: پیشینه مطالعات62-1- مقدمه72-2- تغییر هندسه‌ی جریان72-3- پیشینه‌ی مطالعات خنک‌کاری دقیق92-4- جوشش202-5- پیشینه‌ی مطالعات جوشش در موتورهای احتراق داخلی25فصل سوم: مطالعات تجربی463-1- مقدمه473-2- دستگاه آزمایشگاهی جوشش473-2-1- مخزن483-2-2- گرمکن مخزن483-2-3- پمپ493-2-4- شیر سه‌راهه493-2-5- فشار سنج49 Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (751)

2-3-6-کنترل های طراحی572-3-7-نقش شبکه معابر در تولید و جذب سفر572-4-کاربری زمین582-4-1- نقش کاربری در تولید و جذب سفر582-5-ارتباط کاربری زمین و حمل و نقل622-5-1- مدلسازی حمل و نقل و کاربری زمین672-6-تجارب جهانی712-6-1-کشور هلند712-6-2-ایالت کالیفرنیا712-6-3-ایالت نیوجرسی722-6-4-سئول722-7-تدوین Read more…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (750)

1-7-3- فضا 121-7-4- توزیع فضایی 131-7-5- توزیع خدمات شهری151-7-6- خدمات اجتماعی151-7-7- نابرابری 132.فصل دوم172-1- مفهوم عدالت در فضا182-2- مفهوم عدالت اجتماعی در فضا212-3- ابعاد عدالت اجتماعی222-3-1- برابری و مساوات222-3-2- قانونمندی232-3-3- اعطای حقوق232-3-4- توازن242-4- تئوری های Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (749)

2-1-3 بافت کالبدی302-1-4 ساختار فضایی (شهر)312-1-5 کالبدهای شهری312-1-6 برنامه ریزی شهری312-1-7 کاربری زمین شهری322-1-8 بهسازی322-1-9 نوسازی322-2 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضائی322-2-1 نظریه مناطق متحدالمرکز332-2-2 نظریه قطاعی332-2-3 ساخت چند هسته Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (748)

1-2- کلیات تحقیق31-2-1- تعریف مسئله و بیان آن31-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق31-2-3- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات41-2-4- اهداف و فرضیات41-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران41-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (747)

3-3-1-گفتار اول: اهمیت موضوع403-3-2-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب403-3-2-1- مبحث اول: سوء نیت عام423-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص43فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت444-1- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (746)

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نیز در این خصوص مقرّر داشته است:«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (745)

1-اصل برائت:الزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند .2-اصل ترویج:تعهد به رواج Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (744)

مبحث پنجم: مخاطبان تنبیهگفتار اول : کودکان18 1-مرحله شیر خوارگی192-مرحله نوپایی203-مرحله کودکی21گفتار دوم : نوجوانان و جوانان 221-دوره دبیرستان(متوسطه اول)222-دوره دبیرستان(متوسطه دوم)22گفتار سوم : خانواده23فصل دوم: بزهکاریمبحث اول:تعریف بزهکاریگفتار اول: بزهکاری درلغت25گفتار دوم: بزهکاری دراصطلاح Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (743)

فصل اول – کلیات51-1- تعریف وا‍‌ژه ها51-1-1-مجازات51-1-2-فرزند61-1-3- قتل61-1-4- حقوق ایران61-1-5- فقه امامیه71-1-6- فقه عامه71-2- تاریخچه فرزند کشی ومجازات آن71-2-1- دوران جاهلیت قبل از اسلام71-2-2- دوران بعد از اسلام81-2-3- دوران قبل از انقلاب91-2-4 – دوران بعد Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (742)

2-1- رأی و اقسام آن…………………………………………………………………………………………………………………….72-1-1- حکم …………………………………………………………………………………………………………………………72-1-2- قرار …………………………………………………………………………………………………………………………..82-2- طرق اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………………………..92-2-1- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………10الف) واخواهی ……………………………………………………………………………………………………………………10ب) تجدید نظر خواهی ………………………………………………………………………………………………………. 122-2-2- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء …………………………………………………………………………………….132-3- Read more…

مقالات و پایان نامه ها

fatemehbaghipour-A-10-383-1-3169840-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 1، بهار 95 DOI: 10.20286/joe-04011 تاريخ دريافت مقاله: 5/01/4931 تاريخ پذيرش مقاله: 62/1/5931 واژگان کلیدی: . ر ، پرستارانریتم سیرکادینارگونوميمدلسازیگمز مقاله پژوهشی 15408-406305 مدلسازی برنامه نوبت کاری پرستاران با توجه به Read more…